قیمت کل:
  • درباره ما
  • تماس با ما
پرتال > کتاب > کاربرد > علمی و تخصصی > فرزند پروری درعصررسانه
فرزند پروری درعصررسانه

فرزند پروری درعصررسانه

240,000 168,000
چکیده کتاب:
در کتاب فرزندپروری در عصر رسانه، گلـوریا دی‌گاتانو به ما نشان می‌دهد چگونه با جرئت و لذت بیشتری زندگی کنیم و فعالیت‌هـای خلاقانه را در موقعیت‌های روزانة خود بگنجانیم. با انجام دادن چنـین‌کاری، می‌توانیم بر ارزش‌های تصنعی که فرهنگ ما را تحت تأثیر قـرار داده‌اند فائـق آییم وعملکرد خود را به عنوان یک پدر یا مادر، بازسازی کنیم و به فرزندان‌مان کمک کنیم همانند انسان‌های سالم و خلاق رشد کنند.
 
موضوع: روانشناسی و مهارت های رفتاری
کاربرد: علمی و تخصصی
سال نشر: 1393
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحه: 274
تعداد جلد: ---
قطع: رقعی
زبان: فارسی
شابک: 978-964-241-226-6
نویسنده: گلوریادی گاتانو
درباره نویسنده: ---
مترجم: محمدرضا رستمی ، فروغ ادریسی
ناشر: انتشارات همشهری
درباره ناشر: ---
فروشگاه: همشهری مارکت
کد محصول: 10016

امتیاز

امتیاز فعلی: 0 (0 امتیاز)
10016
فهرست:
 سپاس و ستایش
معرفی
مقدمة مترجمان
فصل اول:
چال شهای فرزندپروریِ امروزی
فرزندپروری چگونه تغییر کرده است
مشکلات خاص دورة  ما
نمایان شدن مشکلات روانی
پرس شهای کلیدی برای فرزندپروری در فرهنگ برخاسته از صنعت
فصل دوم:
اصلاح هویتِ فرزندپروری
عشق+ توجه+ مشارکت= سرزندگی والدین
مزایای دیگر هویت والدینی
ثبات و استقا مت
خود اتکایی و اعتماد به نفس
ناهمنوایی و انسجام
اید ههایی که برای پیشبرد صحب تهای فرد موثر هستند
آشنایی با پنج نیاز اساس ی
پنج نیاز حیات ی
فرزندپروری به وسیلة یک هویت روشن
تصحیح هویت والدینی
فصل سوم:
اولین نیاز اساسی؛ داشتن یک ارتباط عاشقانة والد  فرزندی
برقراری ارتباط در دوران نوزادی و اوان کودکی
پیشنها دهایی برای برقراری ارتباط با فرزندان
در طول روز نزدیک به فرزند خود باشی د
پیشنها دهایی برای برقراری ارتباط با کودکان خردسال
برقراری ارتباط با کودکان 6 تا 10 سال
راهکارهایی برای ایجاد موقعیت به منظور برقراری ارتباط
قوی کردن ارتباط والدین با نوجوانا ن
تقدیر و تحسین، ارتباط والد  فرزندی را تقویت م یکند
جملات و سؤالات تحسی نآمیز برای کودکان شش تا ده ساله
جملات و سؤالات تحسین آمیز برای کودکان یازده تا چهارده ساله
جملات و سؤالات تحسین آمیز برای کودکان پانزده تا هجده سا له
والدین نیز انسان هستند! منفعت بردن از ارتباط عاطفی والد  فرزندی
پیوند خود با فرزندانتان را تقویت کنید
فصل چهارم:
دومین نیاز اساسی؛ برخوردار شدن از یک زندگی غنی درونی
از خودشناسی تا خودتنظیم ی
پرورش یک زندگی درونی، خودانگارة مثبت ایجاد م یکند
درو نگرایی
رو شهای ساد های كه والدین م یتوانند درو نگرایی را تشویق كنند
الهام گرفتن
انگیزش درونی
مولف ههای انگیزش درونی
زندگی درونی به کودک کمک م یکند احساس کند بااهمیت است
زندگی درونی شما می تواند فرزندپروری شما را تقویت کند
گسترش دادن یک زندگی درو نی
فصل پنجم:
سومین نیاز اساسی؛ تصویرسازی یا تخیل
تصویرسازی از راه گوش سپردن به زبان
تصویرسازی از راه بازی کردن
تصاویر بازتولیدی و خلاقانه
قدرت تصاویر رسانه ای
قدرت تصویرسازی انسان
تصویرپردازی و فرایند فرزندپروری
رو شهایی برای کمک به پیشرفت قابلی تهای تصویرپردازی کودکان خردسال
تصاویر درونی به چه چیزی شباهت دارند ؟
برخی از پرس شهایی که م یتوانید از فرزند خردسالتان بپرسید
بعضی از سؤالاتی که م یتوانید از فرزندان بزرگتر یا نوجوا نهایتان بپرسید
به کودکان کمک کنیم برای توانای یهای تصویرپرداز یشان ارزش قائل شوند
استفاده از تصویرپردازی برای قوت بخشیدن به فرزندپروری
توانای یهای تصویرپردازی فرزندا نتان را پرورش دهید
فصل ششم:
چهارمین نیاز اساسی؛ بیان خلاقانه
بیان خلاقانه در فرهنگ برخاسته از صنعت
عبار تهای تشویقی برای کودکان خردسال
عبارتهای تشویقی برای کودکان بزرگتر
عبارتهای تشویقی برای نوجوانان
سیالی
انعطا فپذیری
اصالت
بسط و پیچیدگی
از دست دادن خودآگاهی
ایجاد فضای روانی برای بیان خلاقانه
انزوا و خلوت
کشف و اکتشاف
لذت پیچیدگی
مراکز خانة خلاقیت
فرزندپروری، نوعی هنر است
بیان خلاقان هتان را پرورش دهید
فصل هفتم:
پنجمین نیاز اساسی؛ همکاری و مشارکت، شیو های برای ارتبا ط
کفایت شخصی؛ مبنا و اساس
زندگی خدمتگزارانه
همکاری و کمک باعث حفظ ارتباط میشود
پیوند اجتماعی
ارتباط با سه نقطه قوت درونی
شیو ههای موثر برای حمایت از انگیزة مشارکت در کودکان
فضای روشن و غیرمحدودکنند های فراهم آورید
«تقدیر و تحسین ضروری » را در نظر داشته باشید
در بارة بعُد پویای زندگی با یکدیگر بحث کنی د
انگیزة خود را برای مشارکت ب هعنوان الگو قرار دهید
در فرهنگ برخاسته از صنعت، هوشیاری خود را حفظ کنید
والدین به عنوان رهبران خدمتکار
تأملاتی دربارة نیاز به مشارکت و همکاری
فصل هشتم:
پیش به سوی فرهنگی خود ساخته
هویت روشن انسانی
خانة ما، فرهنگ ما
دیدگاه شخصی فرزندپروری ما

نظرات
ارسال پیام 
پشتیبانی زنده
We are sorry, but support is not available at the moment.